Ký quỹ và đòn bẩy

Yêu cầu ký quỹ

Trước khi bắt đầu giao dịch, điều quan trọng là bạn phải tự làm quen với các yêu cầu ký quỹ. Ký quỹ là tổng giá trị tiền trong tài khoản của khách hàng được dành riêng để hỗ trợ các vị thế mở của khách hàng.

Dựa trên yêu cầu ký quỹ, bạn có thể tính toán mức đòn bẩy tối đa được áp dụng tùy thuộc vào công cụ giao dịch được chọn.

Giá trị đòn bẩy cụ thể cho một số nhóm công cụ nhất định phụ thuộc vào chính công cụ tài chính chứ không phụ thuộc vào đòn bẩy chung của tài khoản giao dịch. Điều này được mô tả chi tiết hơn trong bảng sau:

Margin group Leverage Position size, $ Margin, %
Currencies ‎1:500 0 - 1 000 000 0,2
‎1:200 ‎1 000 001 - 1 500 000 0,5
‎1:100 ‎1 500 001 - 2 000 000 1
‎1:50 ‎2 000 001 - 3 000 000 2
‎1:25 ‎3 000 001 - 4 000 000 ‎4
‎1:10 ‎4 000 001 - 5 000 000 ‎10
‎1:1 ‎over 5 000 000 ‎100
‎Metals ‎1:100 ‎0 - 100 000 ‎1
‎1:50 ‎100 001 - 200 000 2
‎1:25 200 001 - 500 000 ‎4
‎1:10 ‎500 001 - 1 000 000 ‎10
‎1:1 ‎over 1 000 000 ‎100
‎Commodities ‎1:100 ‎0 - 50 000 ‎1
‎1:50 ‎50 001 - 100 000 2
‎1:25 100 001 - 200 000 ‎4
‎1:10 200 001 - 500 000 ‎10
‎1:1 ‎over 500 000 ‎100
Indices ‎1:100 ‎0 - 50 000 ‎1
‎1:50 ‎50 001 - 100 000 2
‎1:25 100 001 - 200 000 ‎4
‎1:10 200 001 - 500 000 ‎10
‎1:1 ‎over 500 000 ‎100
Shares ‎1:5 Any position volume ‎20
Cryptocurrencies ‎1:5 ‎Any position volume ‎20

Ví dụ về tính toán ký quỹ dựa trên yêu cầu ký quỹ: