Сompany news

Help2Pay: bảo trì vào ngày 3 tháng 1 năm 2024

29.12.2023

Kính gửi Quý khách!

Hệ thống thanh toán Help2Pay thông báo cho bạn về lịch bảo trì vào ngày 3 tháng 1 năm 2024.
Quy trình sẽ được thực hiện từ 10:00 đến 11:00 sáng (GMT+8) và thời lượng sẽ là 60 phút.

Vui lòng tính đến thông tin này khi lập kế hoạch chuyển tiền của bạn.

Best regards,
ONEBID Team